تجهیزات و لوازم پزشکی دستگاه پمپ تزریق سرنگ

دستگاه پمپ تزریق سرنگ

معرفی و آموزش تجهیزات پزشکی پمپ سرنگ و نحوه عملکرد آن

پمپ سرنگ و نحوه عملکرد آن

معرفی و آموزش لوازم مصرفی پزشکی معرفی ست سرم ها (تزریق های داخل وریدی)

معرفی ست سرم ها (تزریق های داخل وریدی)