دستگاه الکتروشوک Zoll سری R

تماس بگیرید

مانیتورینگ / دستگاه الکتروشوک Zoll سری R یک پشتیبان جامع برای پزشکان به منظور انجام فرآیند احیا می باشد. در مورد معیارهای کیفیت CPR، این صفحه نمایش اعدادی از عمق و شاخص های تصویری را ارائه می دهد.