مولاژ تزریق وریدی و عضلانی

مولاژ تزریق وریدی و عضلانی دقیقا مانند بدن انسان دارای رگ است که برای آموزش تزریقات بسیار مناسب می باشد.