کامفیل شفاف

  • کامفیل شفاف از جنس هیدروکلوئید است.
  • قابلیت برش به شکل و اندازه دلخواه را دارد.
  • سطح بیرونی کامفیل  غیر قابل نفوذ نسبت به آب است و بیمار امکان دوش گرفتن دارد.
  •  دارای سطح صاف و ضد آب به هنگام تماس با ادرار و مدفوع قابل پاک کردن است.