ویلچر Sunrise Sopur Easy 300

تماس بگیرید

سطح بالای انطباق شخصی و انعطاف پذیری برای عملکرد بهتر در ویلچر Sunrise sopur easy 300  مشاهده می شود، که این ویژگی امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است.