باند لیگاتور Speedband Superview Super 7 Boston

دستگاه باند لیگاتور بوستون (BOSTON) از خونریزی واریس مری پیشگیری می کند.

با کمک باند لیگاتور بوستون می توان از خونریزی مری پیشگیری کرد و جان بیماران را نجات داد.

شناسه محصول: 3274 دسته: