نخ جراحی PDS SMI

نخ جراحی PDS SMI یکی از پر کاربردترین نخ های جراحی است.

نوع: نخ PDS SMI تک رشته ای (مونوفیلامینت) است.