مولاژ پوست پلکانی

تماس بگیرید

  • در این مولاژ 25 موقعیت مختلف نمایش داده شده است.
  • این محصول از جنس PVC است و بر اساس آناتومی واقعی بدن ساخته شده است.