بای پپ رسمد ResMed) Aircurve CS PaceWave – ASV)

تماس بگیرید

  • بسیار کم صدا
  • قابلیت افرایش تدریجی فشار
  • قابلیت تنظیم خودکار فشار
  • قابلیت روشن و خاموش شدن خودکار
  • برخوردار از هشدار ماسک
  • تشخیص میزان نشتی ماسک