کلیپ اپلایر دائمی اتیکون

کلیپ اپلایر دایمی  یا کلیپس اپلایر چند بار مصرف، سازگار با کلیپ های غیرجذبی اتیکون،  جهت بستن عروق و ساختارهای لوله ای در لاپاراتومی یا لاپاراسکوپی مورد استفاده قرار می گیرد.