آتل سر و گردن آمبو (Perfit ACE (AMBU

آتل سر و گردن آمبو Perfit ACE محصولی برای درمات آسیب دیدگی های گردنی ، جراحی های گردن و برخی از درد های گردن میباشد.