مولاژ مقطع دهان و بینی و حنجره

  • این محصول از جنس PVC است و بر اساس آناتومی بدن انسان طراحی شده است.
  • این مولاژ 51 موقعیت مختلف را نمایش می دهد.