نخ بخیه مونوکریل اتیکون

تماس بگیرید

تک رشته ای (عبور راحت از بافت)

مصنوعی (کمترین واکنش بافتی)

قابل جذب (جذب از طریق تجزیه در آب میان بافتی (هیدرولیز). جذب کامل نخ بین 90 تا 120 روز اتفاق می افتد.)