اسنیر پولیپکتومی چرخشی Medwork

289,329 تومان

اسنیر پولیپکتومی چرخشی Medwork دارای فناوری سیم فشرده می باشد که خاصیت برش بافت با و بدون جریان  HF را فراهم می کند.

اسنیر پولیپکتومی چرخشی Medwork
اسنیر پولیپکتومی چرخشی Medwork

289,329 تومان