یخچال آزمایشگاهی / دارویی دو درب با دو سیکل برودت مثبت چهار ( 4+ ) درجه