مولاژ کلیه، نفرون و جسم فعال کلیوی

  • مدل کلیه 28 بخش، مدل نفرون 19 بخش و مدل گلومرول 14 بخش را نشان می دهد.
  • این محصول بر روی یک صفحه ثابت نصب شده است که می توان آن را بر روی دیوار هم آویزان کرد.