مولاژ آموزش آیودی گذاری

مشاهده واضح موقعیت طبیعی رحم از ویژگی های مولاژ آموزش آیودی گذاری است.

این مولاژ در مراکز آموزشی و درمانی کاربرد دارد.