تماس بگیرید

سیستم تزریق درون استخوانی EZ-IO یکی از محصولات پرکاربرد شرکت Arrow برای دسترسی درون استخوانی به هنگام تروما، شوک و تشنج