مولاژ CPR نوزاد با گایدر

  • مناسب برای آموزش و تمرین احیای قلبی و ریوی (CPR)
  • آناتومی شبیه به انسان
  • دارای گایدر برای جلوگیری از بروز خطا