مولاژ مراحل لقاح انسان و تشکیل جنین

این مدل دارای 16 قطعه است. تخمدان، تخمک، فرآیند باروری تخمک، جسم زرده، جنین و فرایند کامل رشد جنین در طول 9 ماه بارداری در این مدل نشان داده می شود.