ترالی دستگاه های بیمارستانی بزرگ

  •  می تواند دستگاه های بزرگ، سنگین و حجیم را جا به جا کند.
  • از جمله دستگاه های مانیتورینگ، دستگاه الکتروکوتر و ونتیلاتور به کمک این ترالی جا به جا می شوند
  • در دو نوع فلزی و ABS (پلی اتیلن مقاوم) موجود است.