بالشت طبی هوشمند سوپر موج نسیم

۶۸۵,۰۰۰ تومان

بالشت طبی هوشمند سوپر موج نسیم از اعمال فشار اضافی به مهره ها و لیگامان ها در هنگام خواب و استراحت  جلوگیری کرده و تجربه خوابی در کمال آرامش را فراهم می کند.

بالشت طبی هوشمند سوپرموج نسیم
بالشت طبی هوشمند سوپر موج نسیم

۶۸۵,۰۰۰ تومان

تعداد