پرمافوم کامفورت چسبدار هارتمن

  • در تمامی زخم ها با ترشح متوسط تا زیاد
  • ایده آل جهت کنترل ترشح زخم پای دیابتی (نوع بدون چسب)

جهت استعلام قیمت و موجودی تماس بگیرید !