• این مدل شامل ساختار استخوان لگن، استخوان خاجی با استخوان دنبالچه و 5 مهره ی کمراست.
  • این مولاژ در 1/2 اندازه واقعی ساخته شده است و جنس آن از PVC است.
  • این مدل آناتومی بر روی پایه نصب شده است.