تخت ژنیکولوژی

  • تنظیم شکن پشت به وسیله تسمه شونه ای
  • رویه چرم مصنوعی
  • پروفیل 32mm ضخامت 1.5mm
  • رنگ الکترواستاتیک
  • تنظیم شیب به عقب به وسیله هندل دستی
  • جا پایی آلومینیومی