گارو تورنیکت اکیومد (AccuMed)

۳۵,۰۰۰ تومان

گارو تورنیکت اکیومد از کش ساخته شده است که برای یافتن ورید برای خونگیری از سیاهرگ استفاده می شود. این وسیله باعث می شود مسیر خون در رگ ها بسته شود، خون غلیظ تر شود و در نتیجه خونگیری آسان تر انجام شود.

گارو تورنیکت اکیومد (AccuMed)
گارو تورنیکت اکیومد (AccuMed)

۳۵,۰۰۰ تومان