تشک مواج سلولی فرولیک (Frolic)

۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان

تشک مواج سلولی فرولیک (Frolic) از 18 سلول تشکیل شده است و خروجی هوا در آن بمیزان 6 تا 7 لیتر در دقیقه می باشد. دامنه فشار در این تشک مواج فرولیک از 70 تا 130 لیتر در دقیقه هست.

تشک مواج سلولی فرولیک (Frolic)
تشک مواج سلولی فرولیک (Frolic)

۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان