مولاژ لگن و رحم

این مدل نمایانگر ماهیچه ها و اندام های لگنی در یک قالب کلی است و در کلینیک ها، بیمارستان ها، دانشکده های پزشکی و دانشکده های پرستاری می توان از آن استفاده کرد.

موجودی ماسک به اتمام رسید متاسفانه سفارش پذیرفته نمیشود