مولاژ دستگاه تناسلی زن

مولاژ دستگاه تناسلی زن دارای 4 بخش است و بر روی یک پایه قرار دارد. این مدل نمایانگر اندام های لگنی و اندام های تناسلی داخلی و خارجی است.