مولاژ چشم 2 قسمتی

  • این مولاژ جزئیات داخلی چشم را به نمایش می گذارد و 28 موقعیت مختلف را  نمایش می دهد.
  • این مدل آناتومی از جنس PVC است.