پانسمان فوم چسبدار ساکرال یورودرم – Euroderm foam plus sacral

تماس بگیرید

  • درمان زخم های ناشی از فشار ناحیه ساکرال
  • درمان زخم های فشاری مرحله I-IV
  • درمان زخم های جراحی
  • درمان سوختگی های درجه 1 و 2