پانسمان هیدور یوروسل-Eurocell Hydro

  • قابلیت بالای جذب ترشحات
  • حفظ ترشحات
  • حفظ رطوبت به جهت جدا شدن راحتر پانسمان از زخم