تروکار XCEL اتیکون

تروکار XCEL اتیکون سری k دارای تیغه خطی بوده (Knifed) که پس از ورود به محوطه شکم تیغه بصورت اتوماتیک پوشانده میشود تا از آسیب رساندن به اندام درونی جلوگیری نماید.