نخ بخیه ویکریل اتیکون

تماس بگیرید

بافته شده (انعطاف و گره پذیری بهتر)

با اینکه این نخ چند رشته ای است ولی با پوشش خود صاف تر شده ، عبور از نسج آسان می گردد.