نخ بخیه PDS اتیکون

بستن فاشیا

جراحی عروق اطفال

جراحی ارتوپدی

رنگ : بنفش و بی رنگ

سایز بندی : از0/7 تا 2 و همراه با انواع سوزن ها

 استریلیزاسیون : اتیلن اکساید