نخ بخیه PDS Plus اتیکون

ویژگی های نخ جراحی PDS Plus اتیکون
محافظت از نخ درمقابل تجمع باکتری ها
عبور راحت از میان بافت
قدرت برتر
حفاظت اضافی