استپلر خطی انعطاف پذیر 55 اتیکون

قابلیت چرخش 〖90〗^o دسته حول محور خود

امکان انعطاف دسته به میزان 〖30〗^o در جهات مختلف

خم و راست شدن سر استپلر به میزان 〖80〗^o به هر طرف