استپلر منحنی برشی کانتور اتیکون

می دانیم کانتور اتیکون Contour که دسترسی به نقاط پایین لگن بسیار سخت است و آزاد سازی در این اعمال بسیار دشوار می باشد. این استپلر امکان آزادسازی تومورهای انتهای لگن حتی در لگن های تنگ مردانه را فراهم می سازد.