استپلر حلقوی CDH اتیکون

  • صفحه نمایش بزرگ: نمایانگر میزان فشردگی بافتی جهت دید بهتر و آسانی استفاده جراح
  • 5.5میلی متر پایه باز منگنه: اجازه فرم گرفتن مناسب منگنه را در بافتهای ضخیم می دهد.
  • در چهار سایز: کاملاً مناسب با قطرهای مختلف لوله گوارشی