مولاژ مراحل رشد جنین

تماس بگیرید

این مولاژها قابلیت قابلیت نمایش رویان، رحم، رشد جنین تا ماه 7 بارداری و بارداری دو قلو را دارد.

در این مدل 10 موقعیت مختلف نمایش داده شده است.