•  این مدل ستون فقرات، لگن و استخوان ران را نمایش داده و بخش های مختلف ستون فقرات را با رنگ های مختلف مشخص کرده است. مهره های گردن، مهره قفسه سینه، مهره های کمر، استخوان خاجی و کوکسیکس (دنبالچه) در این مدل قابل مشاهده است.
  • جنس این مولاژ از PVC است و بر روی پایه قرار گرفته است.