مولاژ مدل بیماری و امراض درمانی

مولاژ مدل بیماری و امراض درمانی یک مجموعه کامل از انواع مختلف بیماری و امراض درمانی دندان ها است و در کلینیک ها، آزمایشگاه های مدارس و دانشکده های دندانپزشکی کاربرد دارد.