کرم کانوین

100,000 تومان

  • درمان زخم های سطحی
  •  درمان سوختگی های درجه 1 و سوختگی های درجه 2
  •  درمان زخم بستر
  •  درمان زخم های دیابتیک غیر عفونی
  •  درمان پوست های خشک و شکننده
  •  اگزوما
  •  و آفتاب سوختگی ها استفاده نمود.
کرم کانوین

100,000 تومان