مولاژ ACLS بزرگسال

  • این محصول بر اساس آناتومی طبیعی انسان است.
  • این مدل از جنس PVC ساخته شده است.
  • این مانکن دارای گایدر می باشد.