مولاژ مغز 8 قسمتی

  • این محصول در اندازه واقعی تولید شده است و قابلیت نمایش 98 موقعیت مختلف را دارد.
  • این مولاژ 0.8 کیلوگرم وزن دارد.