کیسه کلستومی یک تکه 5985 کلوپلاست

تماس بگیرید

کیسه کلستومی آلترنا 5985 از سری محصولات مراقبت از استومی شرکت کلوپلاست دانمارک است.

کیسه کلستومی 5985 کلوپلاست یک تکه ته باز است.