تماس بگیرید

از کیسه درناژ می توان به آسانی در هنگام شب به منظور حصول اطینان از عدم نشتی استفاده نمود.

استفاده از این کیسه از نشتی موادر زائد به بیرون جلوگیری می کند.