کیسه کلستومی 1693 کلوپلاست

هنگامی که بخشی از روده آسیب دیده باشد، با عمل جراحی یک دهانه ای از طریق روده بزرگ بر روی شکم و در هر قسمتی از طول روده بزرگ ایجاد می شود.

این عمل را کلستومی می نامند که در طی آن کیسه کلستومی به بیمار متصل می گردد