مولاژ CPR اطفال با گایدر

  • قابلیت شبیه سازی سیستم تنفسی در این مولاژ وجود دارد.
  • امکان انجام CPR در این مدل وجود دارد.
  • ر صورت بروز خطا هنگام CPR دستگاه هشدار می دهد.