دستگاه الکتروشوک cardiomax با مانیتور cardioversor

دستگاه الکتروشوک دوفازی cardiomax می تواند از طریق آیتم ها مختلف که به بیماران با ریسک بالا ارائه می دهد به صورت کامل تر و راحت تر به آن ها کمک کند.